Virksomheder uden en strategi er som en høne uden hoved

For os er en virksomhed uden strategi som en høne uden hoved. Der kan godt være et højt aktivitetsniveau, men det der foregår bliver meget tilfældigt og usammenhængende.

Når virksomheden har en konkret og velfungerende strategi, er der blev foretaget nogle bevidste valg og fravalg i forhold til f.eks. produkter, kunder, partnere og markeder. Der er lagt en plan for virksomhedens udvikling og der arbejdes systematisk og struktureret med målstyring og opfølgning, så ejeren af virksomheden har mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger om udviklingstiltag og eventuelle korrigerende handlinger.

Virksomheder, der på den ene eller anden måde kommer i udfordringer har enten ikke udarbejdet en strategi eller er ikke lykkedes med at implementere den.

Når vi hjælper kunder med at udvikle den første strategiplan eller justere den eksisterende strategi, har vi altid fokus på opnåelse af følgende gevinster:

  • Udvikling af forretningsgrundlaget – til gavn for ejere og øvrige interessenter
  • Fælles mål i organisationen
  • Mulighed for at delegere opgaver på en bæredygtig måde
  • Fælles holdning til, hvad der er vigtigt
  • Fokus, overblik og handlekraft
  • Kvalificeret beslutningsgrundlag
  • Medarbejdertilfredshed i form at klare personlige målsætninger
  • Bedre bundlinje
  • Den fortsatte strategiproces

Med andre ord hjælper vi med at skabe strategier, der giver virksomheden en klar retning og konkrete fokusområder med målsætninger, der er kendt af alle i virksomheden.

Når vi kvalitets kontrollerer en strategi bliver den bedømt på følgende faktorer

Egnethed

Egnethed omhandler det overordnede rationale. En metode til at vurdere en strategis egnethed er at lave en analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler – en SWOT analyse (link). En egnet strategi passer til virksomhedens mission (link) og den afspejler virksomhedens kapaciteter og den indfanger muligheder i virksomhedens nære omverden, samtidig med at den undgår truslerne. En egnet strategi skal føre til konkurrencemæssige fordele.

Gennemførlighed

Gennemførlighed bedømmer om virksomheden har de nødvendige ressourcer til at gennemføre strategien. Det kan være penge, medarbejdere, viden, tid eller kendskab til markedet. En metode til at foretage en ressourcevurdering er at lave en break-even analyse af, om der er input faktorer nok til rådighed til at skabe det nødvendige output og om der er efterspørgsel nok i markedet til at dække omkostningerne.

Acceptabel

Acceptabel omhandler interessenternes (Investorer, kunder, medarbejdere mfl.) forventninger og det forventede finansielle og ikke-finansielle resultat af strategien. Det er vigtigt, at interessenterne accepterer strategien i forhold til balancen mellem risiko og gevinst. Medarbejderne har forventninger i forhold til arbejdsmiljø. Den bedste måde på forhånd at vurdere en strategis grad af acceptabilitet er at foretage en analyse af de mulige bedste og værste scenarier, som strategien vil føre til.

Et eksempel på en arbejdsmetode vi anvender er inspireret af Design Thinking

Hvad er den nuværende situation?

Ethvert projekt må tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds udfordringer og nuværende situation. Hvilke problemer kan vi se? Hvilke muligheder skal overvejes? Hvad oplever kunderne i hverdagen? Ved hjælp af forskellige analysemetoder og modeller etablerer vi et fælles billede af udgangspunktet. Vi arbejder med en kundecentreret tankegang, hvilket vil sige, at du som kunde ikke vil opleve, at vi kommer og pådutter dig en masse unødig snak, der kun har til formål, at vi som konsulenter kan ”hygge” os med vores teoretiske værktøjskasse.

Hvad nu hvis?

Dette er den kreative fase, hvor forskellige metoder til vækst og/eller problemløsning overvejes og der træffes konkrete valg og fravalg. I denne fase kan det være værdifuldt at foretage forskellige former for undersøgelser blandt eksisterende og potentielle kunder med henblik på at afprøve hypoteser og nye produkter, services, kundekoncepter eller forretningsmodeller. Involvering af interessenterne er vigtigt for at fejle hurtigt og billigt, så der ikke bruges unødige ressourcer på at udvikle ting, som markedet ikke er interesseret i.

Hvad ville være helt fantastisk?

Til sidst i processen skal vi eksekvere, implementere og lægge planer. Her er vi realistiske og tilretter så vi med små skridt kan arbejde os frem mod vores ambitiøse mål. I denne fase afklarer vi ALTID, om der er mulighed for at gøre brug af en eller flere offentlige støttemuligheder, så den økonomiske byrde lettes mest muligt. Der findes et meget stort antal erhvervs- og beskæftigelsesfremme indsatser, der er til for, at du som virksomhedsejer kan få den støtte du har brug for. Vi kender disse ordninger og rådgiver dig med udgangspunkt i dit konkrete projekt.

Hvad ville virke i praksis?

Når vi har valgt en retning, så skal vi være ambitiøse og drømme stort! Vi skal finde ud af, hvad der ville være det absolut højest opnåelige niveau eller den helt fantastiske situation virksomheden kunne være i når alle udfordringer er løst.

Referencecases

Fra VVS-installatør til energirådgiver

nden udviklingsprojektets start befandt virksomheden sig i en desværre meget velkendt situation med hård priskonkurrence og mange leverandører til det samme produkt. Branchen er kendetegnet ved en lav grad af differentiering af produkt og ydelse, hvilket fører til barske markedsforhold og dårlige muligheder for at skabe en ekstraordinær indtjening. Ejeren af virksomheden oplevede, at det på trods af masser af hårdt arbejde var vanskeligt at komme til at opretholde en rimelig fortjeneste.

Voksewerk udarbejdede sammen med en af vores partnere en plan for etableringen af en helt ny virksomhed – samtidig med, at det eksisterende blev optimeret mest muligt undervejs i forandringsprocessen.

Vi lavede en ny strategiplan og en ny visuel identitet og navn til virksomheden. Derudover arbejdede vi med servicetiltag til de eksisterende kunder med henblik på at øge omsætningen og kundetilfredsheden, så vi ikke glemte det der virker i vores stræben efter det nye.

Status på projektet er, at strategien er godt undervejs i implementeringsprocessen og at energirådgivningsvirksomheden spirer frem som planlagt. De første energitjek til både private og erhvervsvirksomheder er udført og ejeren af virksomheden er blevet certificeret Bedre Bolig rådgiver. Der er etableret en række nye partnerskaber og arbejdsmetoder og nye værktøjer er taget i brug.

Fra grossist til specialist

Inden udviklingsprojektets start befandt virksomheden sig i en desværre meget velkendt situation med hård priskonkurrence og mange leverandører til det samme produkt. Virksomheden solgte et standardprodukt som mellemhandler mellem producent og udførende gulvfirmaer. Denne strategiske position var i høj grad kendetegnet ved at være ”Rødt ocean”.

Gennem en række sparringssamtaler fandt vi frem til en niche, hvor ejeren af virksomheden kunne komme til at være rådgiver og ekspert indenfor de produkter virksomheden sælger. Virksomheden har på baggrund af dette kunnet foretage de tiltag, der skal til for at ændre sit strategiske fokus, så den har fundet ”Blåt ocean”.

Status på projektet er, at strategien er godt undervejs i implementeringsprocessen og at der er lukket ordrer for rekordstore beløb og flere er på vej – herunder på et nyt nordisk marked.

Strategiimplementering

Ligesom en virksomhed uden strategi er som en høne uden hoved, så er en strategi uden en implementeringsplan også i bedste fald en drøm om bedre tider.

Der er lavet mange internationale undersøgelser, der viser at op mod 70% af alle strategiplaner aldrig bliver til noget. Det høje tal skyldes givetvis mange forskellige faktorer. Der er dog ingen tvivl om, at det sker ofte, at en virksomhed bruger kræfter på at analysere, beskrive og sætte mål. Når det hele så skal til at gennemføres bliver planen stående i ringbindet i reolen. Implementeringsfasen halter ofte, fordi det kræver tid, fokus og energi at omdanne strategiplanen til konkrete initiativer og gennemføre dem. Desuden vil strategiimplementering i sagens natur medføre forandringer, hvilket kan give modstand og skabe frygt og forvirring.

Balanced Score Card er et anerkendt værktøj til at gå fra strategi til handling og det er i mange år blevet brugt i mange virksomheder i hele verden – herunder et stort antal danske virksomheder af forskellig art. Balanced Score Card sikrer, at strategien implementeres på en måde, der tilgodeser hele virksomheden og ikke kun f.eks. økonomi eller effektive processer.

Metoden kan fungere i alle typer virksomheder. Det er blot – som altid – vigtigt, at tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed.

Står du med en udfordring?